Loading color scheme

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ FAO เข้าหารือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ FAO ร่วมรณรงค์การลดอาหารเหลือทิ้งและการทำสวนครัวในโรงเรียน

************************

Hiroyuki Konuma2 23 6 2558

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. นาย Hiroyuki Konuma ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ FAO สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้เยี่ยมคารวะรองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสานความร่วมมือในการรณรงค์ลดอาหาร
เหลือทิ้ง ซึ่งริเริ่มมาเป็นเวลา 2 ปี ภายใต้โครงการ Save Food Campaign for Schoolchildren in Thailand โดยมีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาของอาหารเหลือทิ้งที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อม แรงงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทั้งนี้ FAO มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความรู้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อลดจำนวนอาหารเหลือทิ้งของโรงเรียน การปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาหาร ไม่กินทิ้งกินขว้าง เป็นต้น FAO อยู่ในระหว่างจัดทำคู่มือการเรียนการสอนเรื่องการลดอาหารเหลือทิ้งสำหรับใช้ในโรงเรียน ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการจะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยขอให้ FAO ได้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้โรงเรียนไปปรับใช้วิชาที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงที่มาของอาหาร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคที่ทำให้เสียปริมาณและคุณค่าของอาหารโดยไม่จำเป็น
นอกจากนี้ FAO ยังดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนและที่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของประชากรในชนบทที่ยากจน ซึ่งในเรื่องดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ดำเนินการภายใต้ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว อีกทั้ง โรงเรียนต่างๆ ยังมีการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดการพึงพาตนเองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ FAO ในการรณรงค์ด้านอาหารเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรต่อไป

Hiroyuki Konuma2 23 6 2558 horz

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มิถุนายน 2558