Loading color scheme

เอกอัครราชทูตสหภาพคอโมโรสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา

Comoros 2 27 11 2558

นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Mahmoud Mohamed Aboud เอกอัครราชทูตสหภาพคอโมโรสประจำประเทศไทยถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม
         H.E. Mr. Mahmoud Mohamed Aboud เอกอัครราชทูตสหภาพคอโมโรส กล่าวว่า คอโมโรสและไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีมานาน และเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานประเทศหนึ่งในเอเชีย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา สำหรับคอโมโรสมีมหาวิทยาลัยเพียง 1 แห่ง เพิ่งก่อตั้งได้เพียง 10 ปี และเปิดการเรียนการสอนในบางสาขาวิชา ยังขาดความชำนาญและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ อาทิ แพทยศาสตร์ เป็นต้น ที่ผ่านมา นักศึกษาชาวคอโมโรสส่วนใหญ่ไปศึกษาในยุโรป แต่ปัจจุบัน ให้ความสนใจมาศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย และประเทศไทย เพราะไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาแพทยศาสตร์ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งของไทยเป็นที่นิยมของชาวตะวันออกกลางในการมารักษา ซึ่งรัฐบาลคอโมโรสยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและทุนการศึกษาระหว่างกันในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของคอโมโรสและไทยมีความเชี่ยวชาญนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ กับทุกประเทศ และมหาวิทยาลัยเกือบหลายแห่งของไทยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งจากเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สำหรับการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษานั้น แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่กำหนดเงื่อนไขการรับนักศึกษาต่างชาติหรือการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาเอง อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะให้การสนับสนุนและให้ข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีโครงการแลกเปลี่ยนหรือให้ทุนการศึกษาแก่สถานเอกอัครราชทูตสหภาพคอโมโรส ฯ

Comoros1 27 11 2558

โอกาสนี้ H.E. Mr. Mahmoud Mohamed Aboud เอกอัครราชทูตสหภาพคอโมโรส ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา และคาดหวังว่าจะสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศต่อไป

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 พฤศจิกายน 2558