กศน.จับมือยูเนสโก รัฐบาลญี่ปุ่น จัดประชุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตลอดชีวิต แก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ขาดทักษะการใช้ชีวิต-การทำงาน

CLC-01-19-June-2013

             เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่อิมแพคเมืองทองธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงานกศน.)กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหนานาชาติ (ยูเนสโก) กรุงเทพ จัดการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน(CLCs):กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะ (NQF)ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 โดยมีนางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ผช.รมว.ศธ.) ประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตอนหนึ่งว่า สังคมโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างระบบ กลไก เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งระบบการศึกษา การเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือเป็นกลไกสำคัญ รากฐานในการพัฒนาคน ดังนั้น ทางองค์การยูเนสโกและสหประชาชาติ จึงได้เร่งพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต

             โดยภายในปี 2558 นี้ ทางยูเนสโก ได้ตั้งเป้าจะจัดการศึกษาเพื่อชุมชน เด็กทุกคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนละเชื้อชาติต้องเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา และจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ โดยศธ.ได้มีนโยบายในการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถาบันครอบครัว ชุมชน และศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น จัดกศน.ตำบล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้

             นายกวาง-โจ คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่น ยูเนสโก และรัฐบาลไทยได้มีการสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตลอดชีวิตหรือ NQF อย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้มีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบหรือCLCs 170,000 กว่าแห่ง โดยยูเนสโกได้มีการพัฒนา CLCs เป็นสถาบันระดับท้องถิ่นให้ทัดเทียมทุกระดับ มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะตอนนี้มีความจำเป็นที่ทุกคนไม่ว่าจะมีอายุมากน้อย อยู่ในพื้นที่ใดต้องมาเรียนรู้ เพื่อสามารถจัดการกับสถานการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้ ดังนั้น NQF ไม่ใช่เพียงการพัฒนาการศึกษา แต่จะเป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบแต่ละประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน ทำให้ผู้ทำงาน ผู้เรียนรู้ทุกประเทศได้เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน หาวิธีทางในการสร้างให้เกิดขึ้นตรงกับเป้าหมายร่วมกัน

             นายฮิโรอากิ โมโตมูระ ผู้ช่วยผู้อำนวยกรทั่วไปด้านกิจการระหว่างประเทส สำนักงานผู้อำนวยการทั่วไปสำหรับกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัฐกับศูนย์การเรียนรู้มา 16 ปี และสนับสนุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ด้อยโอกาส ซึ่งศูนย์เหล่านี้จะต้องดำเนินการโครงการต่างๆ มากมาย เช่นการวางแผน การจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สื่อการเรียนรู้ และทักษะในการดำรงชีวิต ฯลฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลญึ่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์CLCs มาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง โดยในเดือนตุลาคม 2557 ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อันนำไปสู่การจัดศกึษาเพื่อความยั่งยืน

             นายเชียน ถัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไปด้านการศึกษา องค์การยูเนสโก กล่าวว่าปัจจุบันยอมรับว่าคนรุ่นใหม่ ขาดทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งจากการรายงานของยูเนสโก 2011 พบว่า เด็กยุคใหม่ไม่สามารถใช้ทักษะจากการศึกษาได้ และยังขาดทักษะในการดำเนินชีวิต ขณะที่ผู้จ้างงาน ระบุว่า บุคลากรรุ่นใหม่ยังไม่มีทักษะในการทำงาน อีกทั้งรัฐบาลเองยังไม่เข้าใจการพัฒนาทักษะที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับทักษะแรงงานได้ ซึ่งหากไม่มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต อนาคตจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่ขาดทักษะที่เหมาะสมในการทำงาน ใช้ชีวิต จะก่อให้เกิดปัญหาสังคม การตกงาน ความยากไร้มากขึ้น ฉะนั้น การส่งเสริมและพัฒนา CLCs จะมประสิทธิภาพตอบโจทย์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง นอกเหนือจากการพัฒนาศูนย์แล้ว ยังต้องมีการพัฒนากรอบคุณวุฒิที่สามารถการันตีถึงความสำเร็จ เพื่อเป็นกลไกเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการวัดความโปร่งใสในแง่คุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม การประชุมCLCsระดับภูมิภาค เกี่ยวกับกรอบNQF ครั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการศึกษา ทำให้เกิดนโยบายในการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

ฉบับวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556

หน้า : การศึกษา

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่อง :ศธ. ร่วมกับ ยูเนสโก จัดสัมมนาระดับภูมิภาคด้านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จาก กลุ่มสารนิเทศ กระทรวงศึกษาธิการ


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking