Unesco

นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อเปิดตัวรายงานผลการติดตามทั่วโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน ประจาปี 2555 หัวข้อ Youth and Skills:Putting Education to Work ร่วมกับ Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการสานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในพิธีเปิดการสัมมนาฯ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ได้กล่าวถึงความสำคัญของรายงานผลการติดตามระดับโลก เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโก ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและเร่งรัดให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันในหมู่ประเทศสมาชิกของยูเนสโกเพื่อการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน และการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการทำงานเยาวชน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษากับโอกาสในการมีงานทำเพื่อสร้างรายได้ของประชาชน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้แก่ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านศูนย์การเรียนชุมชนภายใต้สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งมีเครือข่าย 7,400 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการเร่งด่วนเพื่อบรรลุการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน 8 เดือน เพื่อส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบสามารถจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ด้วยการต่อยอดประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการ และสร้างรากฐานไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการฝึกทักษะตลอดชีวิต พร้อมทั้ง ได้กล่าวถึงเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มสัดส่วนระหว่างการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จากเดิมเพิ่มเป็นร้อยละ 50 : 50 และเป็น 40 : 60 ในอนาคต เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี 1
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 มกราคม 2556
 

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking