ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ย้ำบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ 
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยในการผลักดันการศึกษาสายอาชีพเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในเวทียูเนสโก
การประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม ครั้งที่ 3"

dsc_4079


วันอาทิตย์ที่
13 พฤษภาคม 2555 ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

dsc_4075dsc_4044

นระหว่างร่วมงานเลี้ยงรับรอง ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสพบปะกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกทั่วโลก กว่า 800 คน รวมทั้งผู้นำองค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษา ซึ่งได้รวมตัวกันเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นท้าทายด้านการศึกษาสายอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการพัฒนาความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรมเพื่อมุ่งสู่การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับเชิญจากองค์การยูเนสโกในการถ่ายทอดประสบการณ์และความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการผลักดันการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในการอภิปรายเรื่อง
“The Role of TVET in Thailand for Rapid Economic Growth” ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอโครงการและกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จของไทยในการพัฒนาการศึกษาด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและการฝึกอบรมแล้วยังเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาในเวทีระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น โครงการ ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคนด้วยการส่งเสริมประสบการณ์ทางอาชีพ และส่งเสริมการศึกษาของประชาชนเพื่อการมีงานทำตลอดชีวิต


นอกจากนี้ ในระหว่างการอภิปรายฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้กล่าวถึงการส่งเสริม การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาวิชาที่เรียนให้แก่นักเรียนสายอาชีวศึกษา รวมทั้งการดำเนินโครงการ โรงเรียนในโรงงาน โรงงานในโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำงานไปพร้อมกันอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์การทำงานในขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการผลิตทรัพยากรสายอาชีพของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมโลกอย่างเป็นรูปธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จของประเทศไทย ในการริเริ่มการดำเนินโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

* คำกล่าวภาษาไทย
* คำกล่าวภาษาอังกฤษ

 

---------------

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคึ 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
13 พฤษภาคม 2555

 


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking