การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 190 เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2555 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้มีการนำเสนอประเด็นหลัก ได้แก่

SAM_0004-m- วิสัยทัศน์และแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของยูเนสโกในการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค มุ่งเน้น 3 เรื่อง คือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งใหญ่เพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี 2558 การเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงานตามข้อพันธกิจภายในปี 2558 และการเน้นย้ำเรื่องสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการศึกษา
การนำเสนอกรอบการประเมินบทบาทของยูเนสโกในฐานะผู้นำในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อปวงชน ระหว่างปี 2555-2558
ข้อเสนอในการจัดวันภาษาอาหรับของโลก (World Arabic Language Day)
ข้อเสนอในการประกาศปี 2558 เป็นปีแห่งแสงสากลของสหประชาชาติ (2015 International Year of Light)
การนำเสนอรายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการความทรงจำแห่งโลก
ความสำคัญของกลุ่มประเทศแอฟริกา
การจัดทำข้อตกลงของคณะทำงานไตรภาคีแบบเปิดเพื่อทบทวนการดำเนินความร่วมมือของฝ่ายเลขานุการของยูเนสโกกับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก

SAM_0001-m


การนำเสนอการจัดการประชุมวาระพิเศษของกลุ่มรัฐสมาชิกเรื่อง 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 
การดำเนินการ/ทบทวนยุทธศาสตร์และสถานการณ์ในภาพรวมเกี่ยวกับรางวัลยูเนสโก
การนำเสนอข้อศึกษาเบื้องต้นด้านวิชาการและกฎหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ชุดเครื่องมือมาตรฐานในการสงวนรักษามรดกและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การรายงานของ Joint Inspection Unit ว่าด้วยการบริหารและการจัดการของยูเนสโก
การติดตามการประเมินผลภายนอกของยูเนสโก
การรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก
การรายงานของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเกี่ยวกับข้อเสนอในภาพรวมด้านการบริหารจัดการโครงสร้างขององค์การยูเนสโก

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม )

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking