เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ   ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: แนวปฏิบัติสู่การเกษตรแบบยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ (International Workshop on the Philosophy of Sufficiency Economy: Sustainable Farming, Resource Conservation, and Business Application)  ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม ในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๒ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปเป็นแนวปฏิบัติสู่ระบบการเกษตรและธุรกิจแบบยั่งยืน รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ตลอดจน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐด้านการเกษตร ผู้นำชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก ๔ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และบรูไน ดารุสซาลาม รวม ๑๓ คน ( อ่านต่อ )

sam_0079

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

 

 


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking