school-twinning

โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นโครงการอันมีวัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บรรดาสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนครู - อาจารย์ จากทั้งโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแบ่งปันซึ่งกันและกันอันจะส่งผลให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม รวมทั้งจริยธรรมและหลักการในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (Associated School Project Network : ASPNet) จึงได้ดำเนินการเชิญชวนโรงเรียนสมาชิกโครงการ ASPNet เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง (School Twinning) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนสมาชิกโครงการ ASPNet ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ โดยรับเป็นโรงเรียนพี่ เพื่ออุปการะและดูแลโรงเรียนน้องในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ ได้มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ มีโรงเรียนพี่จำนวนทั้งสิ้น 65 แห่ง และมีโรงเรียนน้องในอุปการะถึง 119 แห่ง (ข้อมูล  ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551)

ในการดำเนินการโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ของสถานศึกษาในโครงการ ASPnet นั้น (ASPnet School Twinning Project) สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน ตลอดจนให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนสมาชิกเครือข่ายในการจัดการบริหารโครงการฯ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสแก่บรรดาสถานศึกษาเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนสมาชิก โดยได้มีการจัดโครงการสัมมนาขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับโครงการ ASPnet School Twinning Project in South East Asia ถือเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูเนสโก ภายใต้ Participation Programme โดยโครงการดังกล่าวนี้ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 : การสัมมนาระดับชาติ ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดสัมมนาโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องของสถานศึกษาโครงการ ASPnet ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550
ระยะที่ 2: การสัมมนาระดับภูมิภาค เพื่อนำเสนอแนวคิด ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2551

ในขณะนี้ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ดำเนินโครงการ ASPnet School Twinning Project in South East Asia ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อเป็นการขยายผลเครือข่ายโครงการออกไป จึงเห็นควรให้มีการดำเนินโครงการเจรจาความร่วมมือในการจัดทำ School Twinning ในประเทศเพื่อนบ้านและเอเชียตะวันออกขึ้น ทั้งนี้ จึงได้เชิญผู้บริหารและครู – อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯจากโรงเรียนพี่ เพื่อให้ได้มีโอกาสไปเจรจาเพื่อทำความตกลง กับสถานศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ อันจะเป็นการขยายเครือข่ายในการดำเนินการโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถนำแนวคิดที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการตกลงเจรจาในครั้งนี้มาปรับใช้ในการบริหารโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องภายในประเทศต่อไป

+
โครงการเจรจาความร่วมมือ ASPnet School Twinning ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  9 - 14 พฤษภาคม 2551
+ โครงการเจรจาความร่วมมือ ASPnet School Twinning ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 1 – 4  มิถุนายน 2551
+
โครงการเจรจาความร่วมมือ ASPnet School Twinning ณ สาธารณรัฐเกาหลี 14 – 18 มิถุนายน 2551


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking