launching-ESDThailand
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2550 ณ ห้องประชุมเอสแคป ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีเปิด‘โครงการทศวรรษการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในประเทศไทย’ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้ปี 2548 – 2557 เป็นทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน ครู อาจารย์ และนักเรียน รวมประมาณ 500 คน

พิธีเปิดโครงการเริ่มจาก Mrs. Gwi - Yeop SON ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ได้ขึ้นกล่าวถึงความจำเป็นของโลกในการที่จะต้องสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่วิธีการที่จะรับมือและแก้ปัญหาที่ท้าท้ายที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ลำดับถัดมา Mr. Derek Elias ผู้แทนสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้กล่าวถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบและแนวคิดของการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแง่มุมของการศึกษาต่างๆ และตัวอย่างบางโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ยูเนสโกได้มีความร่วมมือกับประเทศไทย ลำดับต่อมา ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งความสัมพันธ์ของแนวคิดนี้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านและเป็นไปแบบยั่งยืน  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการศึกษา หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้ขึ้นกล่าวเปิดโครงการฯ โดยได้กล่าวถึงทศวรรษการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ แนวคิดนี้ได้ถูกนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และ 10 และได้กล่าวถึงการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีความหมายที่กว้างขวางคลุมไปถึงการเรียนรู้ การพัฒนา และการจัดการความรู้

หลังจากพิธีเปิดแล้ว ได้มีการจัดการอภิปราย ‘การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ’ โดยมีนางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ ประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้อภิปรายในมิติการศึกษา นายสมยศ สิงห์คำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม อภิปรายในมิติวัฒนธรรม มิติด้านสังคม ผู้อภิปรายคือ นางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รศ.ดร. สุรชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย ในมิติด้านสาธารณสุข คือ นายแพทย์สุวัฒน์ เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบรมราชชนก ด้านเศรษฐกิจ คือ นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมคือ นายศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ภายในงานเปิดตัวโครงการฯ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารเกี่ยวข้อง
คำกล่าว
+
คำกล่าวรายงานของดร. ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
+ Opening Remarks by Ms. Gwi-Yeop Son UN Resident Coordinator in Thailand
+ Opening Address by Dr. Derek Elias Asia-Pacific Coordinator for Education for Sustainable DevelopmentUNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education (UNESCO Bangkok)

PowerPoint
+
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติทางวัฒนธรรม
+ การสาธารณสุขที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
+ การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มิติทางเศรษฐกืจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ลิงค์ทีเกี่ยวข้อง
+
ยูเนสโกกรุงเทพฯ
+ องค์การยูเนสโก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking