efa09
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรม   เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานด้านการศึกษาทั้ง 6 ข้อขององค์การยูเนสโก รวมทั้งหารือร่วมกันในการกำหนดแบบฟอร์มข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งต่อหน่วยงานของตนเอง หน่วยงานในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและนักวิชาการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 6 จังหวัด 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ สตูล สระแก้ว มุกดาหาร ราชบุรี ระนอง ประมาณ 70 คน..........


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking