เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน) ทำหน้าที่ประธานการเสวนาเพื่อหาแนวทางการดำเนินการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชนซึ่งเป็นการระดมข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในระยะ 5 ปี อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการศึกษาเพื่อปวงชนให้ได้ภาพรวมของประเทศไทย


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking