พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

CLEC MOE 15 12 2563

          นางสาวชฎารัตน์สิงหเดชากุลผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ร่วมกับนายหวังฮุ่ยชางผู้อำนวยการศูนย์ซื้อขายและจัดการด้านภาษาจีนระหว่างประเทศกรุงเทพฯหรือ CLEC, กรุงเทพมหานครในห้องเปิดโครงการภาษาจีนสำหรับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษมข้าหลวงโดยผู้อำนวยการอำนวยการสร้างความสัมพันธ์ต่างประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่และราชสำนักกระทรวงผู้เข้ารับการฝึกเข้าร่วมดังกล่าว

CLEC MOE1 15 12 2563

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโครงการและขอบคุณรัฐบาลจีนและศูนย์ CLEC, กรุงเทพมหานครที่ได้ให้การดำเนินการโครงการในครั้งนี้โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและประเทศจีนที่มีต่อกันมาอย่างเดือนเริ่มต้นการ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกันและได้ขยายความหมายเชิงลึกในทุกด้านทั้งด้านในด้านในด้านเศรษฐกิจด้านความยุติธรรมด้านการศึกษาด้านการศึกษาที่รัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนและสนับสนุนความสัมพันธ์กับกระทรวง มาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายโครงการ / กิจกรรมโดยเฉพาะการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาทุกระดับของประเทศไทยส่งผลให้นักเรียนไทยจำนวนมากที่เลือกภาษาเป็นหนึ่งในภาษาที่สามสำนักรับโครงการอบรม ภาษาจีนสำหรับราชสำนักปลัดกระทรวงผู้เป็นโครงการความงามระหว่างกระทรวงและศูนย์ CLEC กรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นต่อเนื่องในบริการรอบ 45 ปีของการพูดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนอีกทั้งยังเป็นวโรกาสที่พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเทพราชรัตนสยามบรมราชกุมารีได้ทรงศึกษาภาษาจีนตลอดรอบ 40 ปีโปรแกรมฝึก อบรมภาษาจีนแนะนำ 48 ชั่วโมงให้แก่โรงเรียนฝึกอบรมฝึกอบรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - 2564 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจีนเป็นผู้สอนการเรียนการสอน ณ ประเทศต่างประเทศกระทรวงทหารเรือ

CLEC MOE2 15 12 2563

          Mr. Wang Huichang ผู้อำนวยการศูนย์ CLEC, กรุงเทพมหานครได้กล่าวแสดงความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกล่าวแสดงความคิดเห็นกับผู้ที่ได้รับความสะดวกอันดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยการรับครู สมัครจีนมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาไทยเป็นประจำทุกปีโดยหวังเป็นอย่างยิ่งทั้งสองประเทศจะได้ดำเนินการความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องสำหรับโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับราชสำนักกระทรวงนี้ครั้งนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้น ในโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองฉลองและขมวดพริกความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยให้แน่นป่องทางรัฐบาลจีนมีความหวังจัดโครงการศึกษาดูงานด้านภาษาและภาษาจีนให้แก่ผู้เข้าอบรมได้รับคัดเลือกเพื่อไปต่อยอดความรู้ด้านล่าง ภาษาจีนในสถานการณ์จริงและบ้านชาวจีนอันงดงามที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างเสียอำนาจจีนหมดการฝึกอบรม ณ ประเทศศูนย์จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

CLEC MOE3 15 12 2563

CLEC MOE4 15 12 2563

************************************************** ************************

สรุป/เรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking