ตัวชี้วัดการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

SDG4 30 10 2563

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมทางไกลว่าด้วยกระบวนการเทียบเคียงตัวชี้วัดการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (Regional SDG4 Benchmarking preparatory meeting) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยมีผู้แทนจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการดำเนินการเทียบเคียงตัวชี้วัดการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (Sustainable Development Goal 4: SDG4) ร่วมกับประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโก ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคด้วย

SDG4 2 30 10 2563

ในช่วงเปิดการประชุม นายชิเกรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้กล่าวถึงความท้าทายด้านประสิทธิภาพในการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด SDG 4 ในปัจจุบันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และตระหนักถึงบริบทที่ต่างกันของประเทศสมาชิกในการเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันสถิติแห่งยูเนสโก (UNESCO Institution for Statistics: UIS) จึงได้เสนอข้อริเริ่มในการสร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับภูมิภาค (Regional Steering Committee) เพื่อประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำมาตรฐานกลางของตัวชี้วัดและใช้ค่าดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานสำหรับประเทศสมาชิกในการดำเนินการเทียบเคียงตัวชี้วัดของประเทศสมาชิกเป็นรายภูมิภาค เพื่อสามารถดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

SDG4 3 30 10 2563

ในช่วงของการอภิปรายข้อเสนอการดำเนินงานเทียบเคียงตัวชี้วัดระดับภูมิภาค ผู้แทนจากประเทศสมาชิกและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ได้รับทราบข้อริเริ่มของยูเนสโกและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ซึ่งองค์การยูเนสโก โดยสถาบัน UIS จะได้รวบรวมข้อคิดเห็นและจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อหารือและกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

****************************************************************

สรุปและเรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
30 ตุลาคม 2563

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking