เสมา 2 ผนึกกำลังยูเอ็นลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งจัดการศึกษาเพื่ออนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

STI 17 11 2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบหารือกับ Mrs. Séverine Leonardi รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) Ms. Atsuko Okuda ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) และผู้แทนผู้ประสานงานแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator: UNRC) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. พร้อมด้วยผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการหารือด้วย

STI1 17 11 2563 tile

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศในการศึกษา รวมทั้งพิจารณารูปแบบกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี CODING และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation: STI) อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการยกระดับอุปกรณ์การเชื่อมโยงและรับสาร (Hardware) ระบบและเนื้อหา (Software) และการพัฒนาความสามารถของบุคลากรผู้ใช้เครื่องมือดิจิทัล (Peopleware) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเชิงลึกและกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

STI5 17 11 2563

โดยในตอนท้ายของการประชุม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานที่รวดเร็ว ชัดเจน และบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยจะได้รับการยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการดำรงตนและการพัฒนาประเทศต่อไป

*******************************************************************

สรุปและเรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง

ภาพประกอบ : คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
17 พฤศจิกายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking