ยูเอ็นชื่นชมประเทศไทยให้เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น

UN 22 9 2563

          วันที่ 21 กันยายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้ Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator in Thailand) และ Mr. Thomas Davin ผู้แทนกองทุนเพื่อเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย (Representative of UNICEF Thailand) เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ณ ประเทศไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

UN1 22 9 2563

          ยูเอ็นได้ชื่นชมถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้และบริบทการเรียนยุคใหม่ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ ยูเอ็นได้ขอความร่วมมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการขยายผลเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)” ในสถานศึกษา และเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการเรียนอย่างมีความสุข โดยยูเอ็นพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไทยในทุกด้าน รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการด้วย

UN2 22 9 2563

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณยูนิเซฟที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเรื่อง ICT ทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับ Global Impact Network เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการศึกษา พร้อมเน้นย้ำว่า กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษา โดยขณะนี้อยู่ในช่วงแรกของแผนงานระยะยาวที่ได้มีการวางแผนไว้ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา “คน” ได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อจะได้ประมวลข้อคิดเห็นที่ได้รับทั้งหมดนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

UN3 22 9 2563

***************************************************

สรุปและเรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
ภาพประกอบ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking