การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

Thai Japan 16 9 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ นายนาชิดะ คาซูยะ (H.E Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น

Thai Japan1 16 9 2563

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงการดำเนินและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ เห็นว่าควรมีการขยายความร่วมมือให้มากขึ้นโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพื่อเตรียมพร้อมกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ยังได้กล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้ตามปกติ ได้แก่ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาไทย ครูและผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นที่มีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในไทย รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชน/บริษัทญี่ปุ่นจำนวนหลายแห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณฝ่ายญี่ปุ่นที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการศึกษาไทยในหลายโครงการมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการผลิตกำลังคนและยกระดับผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ในการนี้ จึงประสงค์ขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมให้แก่ครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยสามารถร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา (Excellent Center) ในรูปแบบโครงการนำร่อง จำนวน 1-2 แห่ง เพื่อต่อยอดไปสู่วิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป

**************************************************

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
ภาพประกอบ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking