ศธ. สานต่อเจตนารมณ์ผู้นำอาเซียน ผนึกกำลังขับเคลื่อนวาระการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

asean01 09 2563 01

นางสาว ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาคสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพมหานคร

1 ๒๐๐๙๐๑ 111 ๒๐๐๙๐๑ 0

ในการนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการดำเนินการในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำปฏิญญากรุงเทพ ฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน และการดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
 
1) การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 และ
3) การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030
 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นว่า จะต้องมีการผลักดันและต่อยอดบทบาทนำของประเทศไทยในกรอบอาเซียน รวมถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ในการส่งเสริมให้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ต่อไป
 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศด้วย มีผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ประมาณ 130 คน ซึ่งนอกจากการรับฟังภาพรวมของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายใต้บริบทยุทธศาสตร์ชาติ จากผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  จะได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อการดำเนินงานภายใต้ปฏิญญากรุงเทพ ฯ ทั้ง 3 ด้านใน 8 กลุ่มย่อย อาทิ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาค รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานเพื่อบรรลุตามปฏิญญากรุงเทพ ฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของประเทศไทย (อ่านต่อสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาคสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาคสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)
 
1 ๒๐๐๙๐๑1 ๒๐๐๙๐๑ 11 ๒๐๐๙๐๑ 21 ๒๐๐๙๐๑ 31 ๒๐๐๙๐๑ 4
 

สรุปและเรียบเรียง : รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
ภาพประกอบ : พิมพ์ชนา ดาราธวัช
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 กันยายน 2563

 
 

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking