รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

canada 17 8 2563

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ นางซาราห์ เทย์เลอร์ (Mrs. Sarah Taylor) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

canada1 17 8 2563

          เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นลำดับแรกภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี ไทย - แคนาดา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเน้นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาและการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีเยาวชนที่มีศักยภาพ และมีรัฐบาลที่สามารถจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ดี รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการก็สามารถบริหารจัดการให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถกลับมาเปิดเรียนตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

canada2 17 8 2563

          เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ฝ่ายแคนาดาได้ให้ความสนใจ และความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการ ฯ อย่างเต็มความสามารถ เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนให้ชาวแคนาดาได้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ฝ่ายแคนาดามีความยินดีที่จะลงนามในบันทึกความตกลงฯ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวกับฝ่ายไทยเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ เสนอแนะโครงการ Convergence ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของครูชาวต่างประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ (Teaching in Thailand) และโครงการ Braincloud ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ และทักษะดิจิทัล ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จึงเสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการขยายโครงการฯ ไปภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ

canada3 17 8 2563

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความสนใจต่อโครงการ Braincloud และโครงการ Convergence ดังกล่าว ซึ่งจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการดำเนินงานต่อไป พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ และมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายแคนาดา นอกเหนือจากความร่วมมือต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการค่ายฤดูร้อน (Summer Camp) ณ ประเทศแคนาดา โดยสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ สามารถเสนอแนะหน่วยงานที่เหมาะสมที่จะร่วมมือในโครงการประเภทดังกล่าวให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

*************************************************

สรุปและเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล/ภาพประกอบ : สำนักงานรัฐมนตรี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 17 สิงหาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking