เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

finland 2 7 2563

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือระหว่างฟินแลนด์และกระทรวงศึกษาธิการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ รุ่นแรก เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน STEM education สำหรับเด็กปฐมวัย ด้านการพัฒนาทักษะการใช้สื่อและเทคนิคที่หลากหลายในการเรียนการสอนระบบดิจิทัลในบริบทการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน รวมทั้งหมด 3 หลักสูตร ซึ่งจะเป็นโครงการ นำร่องที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลฟินแลนด์ รวมถึงภาคเอกชนที่มีความร่วมมือและสนับสนุนด้านการศึกษาของไทย โดยเห็นว่าฟินแลนด์มีการพัฒนาด้านหลักสูตรการศึกษาระบบดิจิทัลที่มีคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะส่งเสริมให้ครู ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาสำหรับ เด็กเล็กในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้มี การจัดการศึกษาในระบบ On-air รวมถึงการจัดการด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ฯ มีความเห็นพ้องกันว่าการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กเป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวย้ำถึง โครงการครูชาวต่างประเทศ โดยประสงค์จะร่วมมือกับฟินแลนด์ในการจัดหาครูเข้ามาปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ฯ มีความยินดีที่จะร่วมมือในโครงการดังกล่าว และจะนำเสนอต่อรัฐบาลฟินแลนด์เพื่อพิจารณาต่อไป

finland1 2 7 2563

**************************************************************

สรุปเรียบเรียง : ฐานิศา สันตยานนท์
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
ภาพประกอบ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
รายงานโดย : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กรกฎาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking