การประชุมออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลกับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

finland conference 29 4 2563

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมหารือออนไลน์กับ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับฟินแลนด์

finland conference2 29 4 2563

          ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของไทยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยจะใช้ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 15 ช่อง  และการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยจะมีช่องสำหรับอาชีวศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียนด้วย จึงนับเป็นการใช้โอกาสจากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูประบบ online learning โดยกระทรวงศึกษาธิการจะลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในช่วงที่ยังมีมาตรการ social distancing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความสนใจที่จะร่วมมือกับฝ่ายฟินแลนด์ในการอบรมครูในระบบออนไลน์เพื่ออบรมครูในลักษณะ Train the Trainer โดยฝ่ายฟินแลนด์จะนำเสนอหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครูของฟินแลนด์มาดำเนินการอบรม นอกจากนี้ ฝ่ายฟินแลนด์ได้นำเสนอเว็บไซต์และแอพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้นักเรียนไทยได้เรียนออนไลน์ด้วย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อมูลว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานกับหน่วยผู้ให้บริการในการสร้าง platform for learning ซึ่งเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะได้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของฟินแลนด์ ซึ่งหากเว็บไซต์ใดที่มีคนนิยมเข้าไปเรียน ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการแปลเพื่อประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

finland conference1 29 4 2563

***********************************************************************

สรุปและเรียบเรียง : ฐานิศา สันตยานนท์
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
ภาพประกอบ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 29 เมษายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking