ถ้อยแถลงเรื่องโควิด-19 (COVID-19): ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมจากมุมมองระดับโลก

Statement on COVID 19 24 4 2563

          คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม (International Bioethics Committee of UNESCO - IBC) และคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (World Commission on Ethics of Scientific Knowledge and Technology - COMEST) ของยูเนสโก ได้มีถ้อยแถลงเรื่องโควิด-19: ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมจากมุมระดับโลก (Statement on COVID-19: Ethical Considerations from a Global Perspective) โดยในส่วนของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ดำเนินการจัดแปลฉบับภาษาไทย (โดยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ คณะกรรมการ IBC) และสารจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์) ที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมต่อการกำหนดนโยบายเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเผยแพร่ถ้อยแถลงดังกล่าวทั้งต้นฉบับและภาษาไทย รวมถึงสารจากประธานฯ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งจะยังคงอยู่อีกนานและมีผลกระทบกับทุกคนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม :
สารจากประธานฉบับภาษาไทย ELSI COVID Thai_SC_YY 
สารจากประธานฉบับภาษาอังกฤษ UNESCO IBC-COMEST Statement on COVID-19-en-rev-final
คำแถลงโควิค UNESCO IBC_080420_YYrev ฉบับแปลภาษาไทย

*****************************************************************************************************

กลุ่มองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 เมษายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking