การประชุมรัฐมนตรี: การป้องกันและแนวทางการจัดการศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

Virtual Ministerial Meeting 11 3 2563

          นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรี (Virtual Ministerial Meeting) ซึ่งจัดโดยองค์การยูเนสโก เพื่อหารือในประเด็นการป้องกันและแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. (ตามเวลาของกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือเป็นเวลา 19.00 น. ตามเวลาของประเทศไทย)

Virtual Ministerial Meeting1 11 3 2563

          การประชุมดังกล่าว Ms. Audrey Azoulay ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ได้กล่าวถึงความสำคัญและเร่งด่วนของการหารือในประเด็นโรคโควิด 19 และผลกระทบต่อการศึกษา ซึ่งการหารือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติและมาตรการที่เป็นเลิศภายในประเทศเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว ตลอดจนเลือกนำแนวทางที่ดีไปประยุกต์ใช้สำหรับการลดอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาอันเนื่องมาจากภาวะโรคระบาด และยังเป็นโอกาสที่ประชาคมโลกจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภาวะวิกฤติโลก ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน จากประเทศที่มีความเสี่ยงที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคโควิด 19 ได้แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิหร่าน ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด 19 ในปัจจุบันและแนวทางการจัด
การเรียนการสอนในภาวะดังกล่าว โดยประเทศส่วนใหญ่แจ้งว่าสถานการณ์ในภาพรวมยังอยู่ในระดับที่น่ากังวล แต่รัฐบาลยังคงควบคุมได้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลาย อาทิ ระบบ intranet ของโรงเรียน การจัดเรียนทางไกลแบบออนไลน์ หรือการใช้ social media เข้ามาช่วยในการจัดเรียนการสอนเพื่อทดแทนการเข้าชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังได้งดการจัดกิจกรรมที่จะมีคนจำนวนมากเข้ามารวมตัวกันเพื่อลดการสัมผัสทางร่างกาย ตลอดจนมีมาตรการในการดูแลสุขภาพของผู้เรียนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ (physical and psychological) ร่วมด้วย

Virtual Ministerial Meeting2 11 3 2563

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนกับที่ประชุมถึงแนวทางการดำเนินการของประเทศไทย โดยประเทศไทยมิได้ให้สถานศึกษาหยุดการเรียนการสอนแต่ขอให้บุคลากร หรือนักเรียนที่เดินทางกลับ/หรือเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลา 14 วัน (โดยไม่ถือเป็นวันลา) และหากสถานศึกษาใดพบว่ามีผู้ติดเชื้อดังกล่าว สถานศึกษาสามารถพิจารณาการปิดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบปฏิบัติการออนไลน์แบบปิด (restricted platform) เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป นอกจากนี้ สถานศึกษาของไทยยังได้มีโอกาสในการช่วยเหลือสังคมผ่านการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนหน้ากากอนามัยของประเทศ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ด้วย

          อนึ่ง การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนของประเทศสมาชิกกว่า 70 ประเทศเข้าร่วม ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและเร่งด่วนของปัญหาและความจำเป็นต้องหามาตรการที่ดีในการรับมือกับภาวะวิกฤติร่วมกันต่อไป

************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 มีนาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking