ศธ. ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท Desire2Learn และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการยกระดับการศึกษาไทยผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษา

Desire2Learn 29 11 2562

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ณ ห้องวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะผู้บริหารบริษัท Desire2Learn และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการยกระดับการศึกษาไทยผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษา และรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Desire2Learn1 29 11 2562

          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการกำลังวางรากฐาน 7 ด้านในการยกระดับการศึกษาไทย โดยสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการดำเนินการในเบื้องต้นได้แก่  การวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) การสร้างศูนย์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีคลาวด์  (Cloud-based Data Center) ระบบบริหารงานโรงเรียน (School Management System) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มทางการศึกษา อาทิ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) สื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน (Teaching Resources Platform) และแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะหลักสูตรสะเต็มศึกษา (E-Learning and STEM-based Education) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวเสริมว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญกับผู้เรียนในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้เรียนในกลุ่มอาชีวศึกษา และนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 พฤศจิกายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking