รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย

Israel 11 12 2562

          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ H.E. นายเมอีร์ ชโลโม (Mr. Meir Shlomo) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Israel1 11 12 2562

          เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐอิสราเอลมาอย่างต่อเนื่อง และรัฐอิสราเอลให้ความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและเกษตรกรรมในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา Thailand 4.0 ที่ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตฯ มีการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมกันนี้ ได้กล่าวถึง การขยายความร่วมมือโดยการให้ทุนการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา โดยประเทศไทยยินดีที่จะให้รัฐอิสราเอลจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการมาให้ความรู้ โดยการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร STEM Education และ Coding เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ขอให้รัฐอิสราเอลจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาและหลักสูตรการอบรมดังกล่าว เพื่อที่ฝ่ายไทยจะได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกต่อไป

          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ฯ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุนการสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust) โดยขอให้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าน่าจะมีการนำเสนอเรื่องราวดังกล่าวผ่านกิจกรรมในรูปแบบการจัดนิทรรศการ และการสร้างภาพยนตร์ในรูปแบบ Cartoon Animation Movie เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่เยาวชนต่อไป

****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

11 ธันวาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking