การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The ASEAN Commemorative event on CRC@30 Children in ASEAN)

CRC30 Children in ASEAN 4 11 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(The ASEAN Commemorative event on CRC@30 Children in ASEAN)

1 พฤศจิกายน 2562
โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร
*****************************

นางสาว ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (Senior Officials Meeting on Education – SOM-ED) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The ASEAN Commemorative event on CRC@30 Children in ASEAN) หัวข้อ “Protecting the Present , Investing in the Future” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Ballroom II โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

CRC30 Children in ASEAN1 1 11 2562

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนถึงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนด้านการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ของทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ให้การรับรองไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ASEAN Declaration to Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth) ตลอดจนนำเสนอการดำเนินงานของสาขาการศึกษาที่เป็นรูปธรรมตามปฏิญญาฯ ดังกล่าว อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามปฏิญญาฯ (Regional Action Plan to Implement the OOSCY Declaration) ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปฏิญญาฯ
2) การประชุมระดับอาเซียนว่าด้วย
เด็กและเยาวชนที่ตกหล่นเพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการร่วมมือกันในการจัดการปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ณ ประเทศไทย และ
3) การจัดประชุม
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายของเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ณ มาเลเซีย เป็นต้น

CRC30 Children in ASEAN2 1 11 2562

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมเปิดตัวหนังสือ Children in ASEAN: 30 Years of the Convention on the Rights of the Child ซึ่งเป็นเอกสารรายงานพัฒนาการการดำเนินงานด้านส่งเสริมสิทธิเด็กในอาเซียน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของประเทศสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกันต่อไป

CRC30 Children in ASEAN3 1 11 2562

โดยในการประชุมครั้งนี้ นอกจากประเด็นด้านการศึกษาแล้ว ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในสาขาสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีในเด็ก จากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุขกัมพูชา และการดำเนินการของสาขาสวัสดิการสังคมที่เน้นย้ำความสำคัญของภาครัฐในการให้บริการประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมเวียดนามด้วย

สำหรับการประชุมดังกล่าวกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562 ตลอดจน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี ประเทศไทย

********************************************************

ข้อมูล/ภาพ: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤศจิกายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking