รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

canada 11 10 2562

          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ H.E. Ms. Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และ Mr. Sanjeev Chowdhury ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้า โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

canada1 11 10 2562

          เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวว่ารัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาคมอาเซียนเสมอมา โดยที่ผ่านมาแคนาดาและประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ Canada-ASEAN SEED Scholarship ซึ่งเป็นทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้น (4-8 เดือน) สำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยจากภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับการทูตภาคประชาชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและแคนาดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมามีผู้รับทุนจากประเทศไทยทั้งสิ้นแล้วกว่า 40 คน และสถานเอกอัครราชทูต ฯ หวังว่าจะได้รับความสนใจจากผู้สมัครชาวไทยสำหรับการสมัครทุนดังกล่าวในปีต่อ ๆ นอกจากนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูต ฯ ต้องการเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาจากประเทศไทย พิจารณาประเทศแคนาดาเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อต่างประเทศ เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับโลกหลายแห่ง แต่กลับมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาไทยศึกษาต่อในแคนาดาน้อยมาก

          สถานเอกอัครราชทูต ฯ ยังขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ Brain Cloud ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งบริษัท เบรนคลาวด์ ได้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อบรรจุลงในแท็ปเล็ตสำหรับนักเรียน โดยเอกอัครราชทูต ฯ แจ้งว่า จากผลการประเมินระหว่างโครงการในเบื้องต้น พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยยะ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยสามารถประยุกต์เทคนิควิธีการสอนจากโครงการ Brain Cloud ได้จริง และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความคาดหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต

canada2 11 10 2562

          ในการหารือครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูต ฯ มีโอกาสและช่องทางในการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ตลอดจนการรวบรวมและประมวลข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยและแคนาดา

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงโอกาสในการทำความร่วมมือด้านการศึกษา ในรูปแบบโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยอาจพิจารณารับบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากแคนาดา มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของไทย ทั้งนี้ จะต้องคำนึง ถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เจนคติที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ความพร้อมของสถานศึกษา และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการและนักเรียนจะได้รับการโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวกับเอกอัครราชทูต ฯ ว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการเชิญชวนให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศแคนาดา เข้ามาสอนในประเทศไทยมากขึ้นทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

canada3 11 10 2562

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า ไทยและแคนาดาควรพิจารณานำภาคอุตสาหกรรมที่แคนาดามีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S Curve) จับมือกับภาคการศึกษาของไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ บริษัท Bombardier ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอากาศยานและพัฒนาระบบรางชั้นนำสัญชาติแคนาดา ในการพัฒนาหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานและช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และบริษัท Siemens Canada ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและระบบราง ในการพัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งทางรางและพลังงานทางเลือก เป็นต้น

*********************************************

เครดิตภาพ: สำนักรัฐมนตรี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

30 กันยายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking