ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

japan education 11 9 2562

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้นายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการหารือดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ

japan education2 11 9 2562

          เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้กล่าวแสดงความยินดีสำหรับการเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะด้านการลงทุนและอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งในประเทศไทยและเกิดการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น ฝ่ายญี่ปุ่นจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามความต้องการของภาคเอกชนญี่ปุ่น
ด้วยเหตุนี้ จึงได้ริเริ่มการดำเนินความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN) เพื่อผลิตและพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineer) นักเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovator) ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ

japan education1 11 9 2562

           ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนของญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องผ่านการหารือในหลากหลายเวที รวมทั้งความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะการดำเนินการเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดโดยเฉพาะการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN) ซึ่งกระทรวงศึกษาจะต้องเร่งทำการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการด้านแรงงานและบุคลากรจากฝ่ายไทยของภาคเอกชนญี่ปุ่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการต่อไป

japan education3 11 9 2562

*******************************************************

 

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 กันยายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking