การประชุมเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย

LEGO Education 26 8 2562

          เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย บริษัท LEGO Education และบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) โดยมี นาย Peter Sand อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ

LEGO Education2 26 8 2562

          ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า ตัวต่อเลโก้เป็นสื่อการสอน Coding เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมให้เด็กสร้างจินตนาการและได้ลองคิดและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองโดยใช้มือ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding และ Hands-on learning ทั้งนี้ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LEGO Education พร้อมที่จะสนับสนุนสื่อการสอนของ LEGO Education และนักวิชาการในการสอน/ฝึกอบรมครู เรื่องการใช้ตัวต่อเลโก้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมให้นักเรียนมีพื้นฐานตรรกะการคิดแบบ Coding ให้แก่เด็กไทยในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล (remote area) ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนนโยบาย Coding for all, all for Coding ของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

LEGO Education3 26 8 2562***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 สิงหาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking