การประชุมการต้อนรับคณะผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในโครงการ Short Training Course on “Wellness for Aging Society”

Wellness for Aging Society 15 8 2562

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในโครงการ Short Training Course on “Wellness for Aging Society” ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 - 22 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับสังคมแห่งการมีผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทยในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ

          ในการนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับ “สังคมสูงวัย” (Aging Society) ซึ่งเป็นกระแสของสังคม ทั่วโลกที่ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญ และนับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนในการสร้างความตื่นรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำประสบการณ์ไปพิจารณาปรับใช้ในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อไป

*****************************************************

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 สิงหาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking