การประชุม The 1st Joint High-Level Education Working Group Meeting on Migrant Children and Education

Meeting on Migrant Children and Education 9 8 2562

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นหัวหน้าผู้แทนระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดและเข้าร่วมการประชุม The 1st Joint High-Level Education Working Group Meeting on Migrant Children and Education ซึ่งขึ้นโดยความร่วมมือของ UNESCO UNICEF IOM Save the Children และ Migrant Education Integration (MEII) ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีในการพูดคุยหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเกี่ยวกับกรอบนโยบายและความร่วมมือในอนาคต การรายงานสถานการณ์และปัญหาท้าทายในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กโยกย้ายถิ่นและกลุ่มที่กลับไปเรียนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างสองรัฐบาลกับหน่วยงานในภาคส่วนอื่นๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กโยกย้ายถิ่นระหว่างผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองประเทศมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ

The 1st Joint High Level Education1 9 8 2562The 1st Joint High Level Education2 9 8 2562

*************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 สิงหาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking