การประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration to Advance Partnership on Education for Sustainability

asean 27 6 2562นางสาว ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration on Advancing Partnership for Education for Sustainability เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

asean1 27 6 2562          ในโอกาสนี้ Dr. Zaw Min อธิการบดีมหาวิทยาลัย Sagaing สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในนามของที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (SOM-ED) ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ริเริ่มการจัดทำปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาฯ และสร้างเวทีให้ประเทศสมาชิก สำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้านการพัฒนาทางการศึกษา ได้แก่ SEAMEO Secretariat, UNESCO Bangkok, UNICEF EAPRO และ UNICEF Thailand ได้พบปะ แลกเปลี่ยนถึงประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกให้ความสนใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวการยกระดับความร่วมมือและสร้างโอกาสให้เกิดความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนของอาเซียนในยุคหลังปี 2563

asean2 27 6 2562          จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ปฏิญญาฯ กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับ/ส่งเสริม/เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) ซึ่งมีสาระสำคัญอภิปรายถึงกลไกการดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 2) การส่งเสริมบทบาทของการศึกษาในการบรรลุซึ่งวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และ 3) การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
ทั้งนี้ (ร่าง) ปฏิญญาฯ ว่า ซึ่งสำนักเลขาธิการอาเซียนจะได้แจ้งเวียนร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวเพื่อขอการรับรองจากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน และรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไป

asean3 27 6 2562          อนึ่ง การประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ของกระทรวงศึกษาธิการไทย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดทำเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาเสนอต่อผู้นำให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นแนวนโยบายการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียนต่อไปในอนาคต

********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มิถุนายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking