การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Declaration on Advancing Partnerships for Sustainability

Bangkok Declaration 14 6 2562Ms. Duriya Amavivat, Deputy Permanent Secretary chaired the National Consultative Meeting to draft the Bangkok Declaration on Advancing Partnerships for Sustainability on June 13, 2019 at the Ministry of Education, Thailand. At the meeting, the representatives from MOE entities and partners have exchanged views, discussed and furnished the text with the components that contribute to strengthen partnerships on education for the sustainable region. The result of this meeting will be submitted for the member states’ consideration before leverage it to the adoption of the 35th ASEAN Summit in November 2019.

          วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Declaration on Advancing Partnerships for Sustainability ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรหลัก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม

          ที่ประชุมได้พิจารณาข้อความในสาระสำคัญเพื่อจัดทำเอกสารที่มีใจความมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนของอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดทำและจะได้เสนอเอกสารฉบับนี้ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนและรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนให้ความเห็นชอบในการบรรจุเอกสารดังกล่าวให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ให้การรับรองในเดือนพฤศจิกายนต่อไป

Bangkok Declaration1 14 6 2562******************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มิถุนายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking