สรุปผลโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน (German Teaching Assistants - GTAs)

Germany 31 5 2562          กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน (German Teaching Assistants - GTAs) โดยสถาบันเกอเธ่เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังเรียนวิชาเอกการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ระยะเวลา 2-4 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน) ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2556 นับเป็นระยะเวลา 7 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนของไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจากบุคคลเจ้าของภาษา และสามารถใช้ภาษา ต่างประเทศในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้จริงในชีวิตประจำวัน/การศึกษาหาความรู้และวิทยาการของต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับประชาชนด้วย โดยมีผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว จำนวน 51 คน
          สำหรับปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้จัดการประชุมเตรียมการก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานร่วมกับ Mr.Jörg Klinner รองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ Mr. Joachim Hecker, Culture Attaché สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย ทั้งนี้ มีผู้ช่วยสอนชาวเยอรมันเข้าร่วมโครงการในปีนี้ จำนวน 11 คน โดยการประชุมเตรียมความพร้อมเป็นการอบรมเทคนิคการสอนเพิ่มเติม และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย และวัฒนธรรมที่แตกต่างก่อนที่ผู้ช่วยสอนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2562)

Germany1 31 5 2562Germany2 31 5 2562***********************************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 มิถุนายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking