พิธีเปิดการประชุมและปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562

Germany 31 5 2562          เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้จัดพิธีเปิดการประชุมและปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) เป็นประธานในพิธีร่วมกับ Mr.JörgKlinnerรองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยและ Mr. Joachim Hecker, Culture Attaché สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทยณ ห้องประชุมสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย โดยมีผู้แทนสถานศึกษา และผู้ช่วยสอนชาวเยอรมันที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คนสำหรับการจัดประชุมและปฐมนิเทศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเทคนิคการสอน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย และวัฒนธรรมที่แตกต่างก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ โครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน(GTA) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 7 มีเป้าหมายให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

Germany1 31 5 2562Germany2 31 5 2562***********************************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 พฤษภาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking