guizhou 8 3 2562          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่างๆ ของไทย และจะเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันดังกล่าว

guizhou1 8 3 2562          โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี 2557 โดยนำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีน อีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้เรียนกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินโครงการเป็นรุ่นที่ 5 มีนักศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น 21 คน ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของไทย 13 แห่ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

guizhou2 8 3 2562***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มีนาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking