seameo 8 3 2562เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขของซีมีโอ (ซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค) ได้แก่ Prof. Dr. Sandra B. Tempongko ตำแหน่ง Deputy Coordinator และนางสาวพรพิมล ชัยวิทยางกุล ตำแหน่ง Administrative Officer ได้เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานการดำเนินโครงการและกิจกรรมของซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค เช่น การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Gifu University และ Ryukyus University ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Psychosocial/Mental Health in the School Setting: Addressing a Hidden Epidemic in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Lancaster กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาโครงการด้านสุขภาพจิตที่ดีในโรงเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี บทเรียน และความท้าทายในการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพในโรงเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการจัดทำกรอบความร่วมมือในอนาคตของภูมิภาคเกี่ยวกับ School Heath ด้วย อนึ่ง ซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค ยังได้ดำเนินความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการเสริมสร้างพลานามัยที่ดี ในโรงเรียน

ในโอกาสนี้ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินโครงการและกิจกรรมของซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่มีคุณภาพ ของประชากรในภูมิภาค

นอกจากนี้ ผู้แทนซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการseameo2 8 3 2562

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มีนาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking