aeon1 23 1 2562          Mr. Hiroshi Yokoo ประธานมูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น และคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิได้นำคณะนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการ “Teenage Ambassador Program” จำนวน 60 คน เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ รศ. นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

aeon12 23 1 2562

          รศ. นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับคณะนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมากระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ และขอขอบคุณมูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ มาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี รวมทั้งโครงการ “Teenage Ambassador” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยส่งเสริมและกระชับความความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนของทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ได้กล่าวอวยพรให้นักเรียนญี่ปุ่นได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย และขอให้การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและลุล่วงทุกประการ

aeon13 23 1 2562          อนึ่ง โครงการ Teenage Ambassadors ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 1990 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองร่วมกันระหว่างนักเรียนระดับมัธยมปลายของญี่ปุ่นและจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 2,460 คน จาก 18 ประเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วสองครั้งเมื่อปี 1993 และปี 2004
ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่สาม มีนักเรียนจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนวัดพุทธบูชา จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อระหว่างวันที่ 5 - 12 พฤศจิกายน 2561 และในครั้งนี้ คณะนักเรียนจากญี่ปุ่นจำนวน 30 คน มีกำหนดเข้าร่วมโครงการที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 21 - 28 มกราคม 2562

******************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มกราคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking