seameo 41 3 12 2561ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

พิธีเปิดการประชุม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41 ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ที่ได้จัดการประชุมสำคัญ ครั้งนี้ และกล่าวถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา อาทิ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กปฐมวัยทั้งในสถานศึกษาของรัฐบาล เอกชน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดให้เรียนฟรี 15 ปี (อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6) แก่เด็กทุกคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือสถานะทางกฎหมาย การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะการทำงาน ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการปฏิรูประบบพัฒนาครู โดยให้คูปองแก่ครูคนละ 10,000 บาท/ปี เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ เป็นต้น อ่านต่อ..

*****************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ธันวาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking