asean 5 11 2561นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมกับผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 13 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 9 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาในกรอบสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Park Royal, Nay Pyi Daw สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ.​2559 – 2563 ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายระหว่างกันระดับอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการถ่ายโอนหน่วยการเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้พร้อมพัฒนาคนเพื่อ industrial 4.0 และ society 5.0 การจัดกิจกรรมภายใต้อาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น อาทิ การสำรวจสถิติเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น การจัดทำการเทียบเคียงหน่วยการเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น และการประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นและสร้าง commitment ร่วมกันเพื่อให้มีการดำเนินการที่เข้มแข็ง และการเทียบเคียงคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้รับทราบการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกับประเทศคู่เจรจาอาทิ การพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมในบริษัท (In-Company Trainers) ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะพร้อมสำหรับเข้าสู่ตลาดแรงงาน การขยายขอบข่ายการดำเนินงานเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านโครงการ Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) และการพิจารณาแนวทางการจัดตั้ง ASEAN TVET Development Council เป็นต้น

ในช่วงเช้าของวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๙ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสามด้านการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2568 และรับรอง Guidelines on Transcripts and Supplemental Documents of Academic Records of Exchange Students ที่จัดทำโดย คณะทำงานเพื่อการเคลื่อนย้ายและการประกันคุณภาพของการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม (Working Group on Student Mobility and Quality Assurance of Higher Education among ASEAN Plus Three Countries: APTWG) จากนั้น ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาในกรอบสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 5 โดยที่ประชุมได้รับทราบประเด็นทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากผู้นำอาเซียนตาม Manila Plan of Action to Advance the Phnom Penh Declaration on the East Asia Summit Development Initiative 2018 – 2022) และข้อริเริ่มของออสเตรเลียในการจัดทำ EAS TVET Quality Assurance Framework (QAF)

ทั้งนี้ ในการประชุมข้างต้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งที่ประชุมถึงการดำเนินการของประเทศไทยและการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 ตลอดจนเชิญประเทศสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการในกรอบความร่วมมืออาเซียน และอาเซียนบวกสาม ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น การแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน การจัด education expo ระดับอุดมศึกษา และการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกาอาเซียนบวกสามเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาให้พร้อมสู่การเป็นแรงงานใน industrial 4.0 และ society 5.0

ต่อมา ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนได้เข้าร่วมประชุม ASEAN – Russia Working on Education (ARWGE) โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมมือกันด้านการศึกษาและพิจารณาร่างขอบข่ายความร่วมมือ (Term of Reference: TOR) ด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย โดยรัสเซียได้เสนอให้มีการพิจารณาความร่วมมือในขอบข่ายของเทคโนโลยีอนาคต วิศวกรรมอวกาศ และนวัตกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนได้เห็นพ้องให้สำนักเลขาธิการอาเซียนพิจารณาปรับปรุงถ้อยคำในร่างขอบข่ายความร่วมมือก่อนและแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับรองในโอกาสต่อไป

asean1 5 11 2561อนึ่ง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม มีกำหนดจัดเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาในกรอบสุดยอดเอเชียตะวันออก มีการจัดประชุมปีเว้นปีตามรอบการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 และในปี 2563 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะรับมอบตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนและได้กำหนดให้มีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 11 ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

*****************************

ข้อมูล/ภาพโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 พฤศจิกายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking