seameo 10 10 2561เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย จำนวน 15 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานภายใต้โครงการ SEAMEO Secondment Programme ประจำปี 2018

seameo1 10 10 2561

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยและนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ณ อาคารราชวัลลภ พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมของไทยและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

seameo2 10 10 2561สำหรับโครงการ SEAMEO Secondment Programme เป็นโครงการของรัฐบาลอินโดนีเซียเสนอผ่านสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ได้เพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้เข้ารับการฝึกงานในศูนย์ต่าง ๆ ของซีมีโอ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ไทย) ศูนย์ซีมีโอแชท (เมียนมา) ศูนย์ซีมีโอแรคแซม (มาเลเซีย) ศูนย์ซีมีโอรีแทรค (เวียดนาม) ศูนย์ซีมีโอเซ็น (มาเลเซีย) ศูนย์ซีมีโอสปาฟา (ไทย) รวมทั้งสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย

*******************************************************

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
10 ตุลาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking