ASEAN Way Forward 21 8 2561เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำเสนอประเด็นข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) ในการประชุมโครงการ ASEAN Way Forward for SDGs and COP21 through Social and Sustainability Sciences ณ โรงแรม The Berkeley Bangkok ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ UNESCO
ในการนี้ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการของไทยจึงได้มีการให้จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมในประเด็นการศึกษาที่สำคัญของซีมีโอ (SEAMEO Priority Areas) และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิก ซีมีโอในการประยุกต์ใช้หลักการและคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ของประเทศสมาชิก ซีมีโอ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งความคืบหน้า ในการจัดตั้งศูนย์ฯ สำหรับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) จะตั้งอยู่บนชั้นที่ 11 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ โดยปิดรับสมัครภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
การประชุม ASEAN Way Forward for SDGs and COP21 นี้ เป็นการดำเนินการตามแผนงานการศึกษาของอาเซียน 2016-2020 ภายใต้ Sub-goals เรื่องการสนับสนุนความพยายามของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบรรลุซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้มีการจัดประชุมมาแล้ว 2 ครั้งในปี 2559 และ 2560 เป้าหมายสำคัญของการประชุม คือ การพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัย และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการดำเนินการตามเป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและวิสัยทัศน์อาเซียน 2020

ASEAN Way Forward1 21 8 2561********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 สิงหาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking