pic77949

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางโดนิกา พอตตี (H.E. Ms. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ
เอกอัครราชทูตแคนาดาฯ กล่าวว่า ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและแคนาดาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนทุนจากรัฐบาลแคนาดา “The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Program” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้น (4-8 เดือน) สำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยจากภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและแคนาดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัท เบรนคลาวด์ (Brain Cloud) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติแคนาดา ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมาตั้งแต่ปี 2557 โดยบริษัท เบรนคลาวด์ ได้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาที่เหมาะสม บรรจุลงในแท็ปเล็ตสำหรับนักเรียน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู

pic77945
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ ที่ได้สนับสนุนความร่วมมือกับประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมอบทุนรัฐบาลแคนาดาให้แก่นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยของไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่เคยมีการหารือในโอกาสเยี่ยมคารวะเมื่อเดือนเมษายน 2560 จึงนับว่าเป็นความก้าวหน้าในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับโครงการนำร่องระหว่างบริษัท เบรนคลาวด์ กับ สพฐ. เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทย โดยเฉพาะเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลักการยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยจะมอบหมายให้ สพฐ. พิจารณาแนวทางดำเนินโครงการที่เหมาะสมต่อไป

picc77943 horz

 

 

 

***********************************

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพ :  สำนักงานรัฐมนตรี


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking