aus 22 3 2561

H.E. Mr. Teerakiat Jareonsettasin, Minister of Education met with Mrs. Eva Hager, Ambassador Extraordinary, Plenipotentiary and Permanent Observer to ESCAP to discuss expanding vocational education cooperation with Austrian partners at MOE, on March 19, 2018.

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยได้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย

aus2 22 3 2561

        ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ราบรื่นมาโดยตลอด โดยปีนี้ (พ.ศ. 2561) เป็นปีที่ครบรอบ 65 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะการอาชีวศึกษาที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและออสเตรีย พร้อมทั้งแจ้งว่าบริษัท Gussing Renewable Energy (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Güssing สาธารณรัฐออสเตรีย มีความประสงค์จะดำเนินความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันบริษัท Gussing Renewable Energy (Thailand) Co., Ltd ร่วมมือกับบริษัท Cementhai Energy Conservation Co., Ltd. สร้างโรงงานผลิตแก๊สเชื้อเพลิง ที่ อ. หนองบัว จ. นครสวรรค์
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ยินดีที่ออสเตรียให้การสนับสนุนด้านอาชีวศึกษาของไทยมาโดยตลอด และแจ้งว่า ในช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาไปอีกระดับ เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2560 เรื่องการพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเพิ่มช่องทางจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศให้สามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยสามารถใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากสถานศึกษาต่างประเทศที่จะตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับบริษัท Gussing Renewable Energy (Thailand) Co., Ltd. ที่ประสงค์จะร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี ขอมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับไปดำเนินการต่อไปตามรูปแบบความร่วมมือที่ดำเนินการอยู่กับสหราชอาณาจักร (บริษัท Pearson) และสาธารณรัฐประชาชนจีน

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 มีนาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking