japan odos 26 12 2560

Dr. Wattanaporn Ra-Ngubtook, Deputy Permanent Secretary of Education followed and evaluated ODOS scholarship students and attended an orientation for graduates in Japan at the Royal Thai Embassy, Tokyo, Japan on  December 26, 2017.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) ได้ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ทุกคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสสูงสุด โดยขอให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์และกลับไปพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนเอง ทุกคนสามารถตอบแทนประเทศได้หลากหลายวิธี เช่น การสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องเพื่อให้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น หากนักเรียนทุนฯ สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศได้ ก็จะเป็นข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้ควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังทบทวนและประเมินผลโครงการ

japan odos1 26 12 2560หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน แม้จะมีไม่มาก แต่นักเรียนทุนฯ ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนและขอให้รักษาคำมั่นสัญญานี้ไว้ สำหรับการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งผลการศึกษาของนักเรียนทุนฯ ไปยังส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในภูมิลำเนาของนักเรียนทุนฯ เพื่อขอให้พิจารณาการจ้างงานอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนในภาคเอกชนก็จะมีตำแหน่งงานรองรับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะเป็นครูก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหากจะสอนในมหาวิทยาลัยก็ต้องจบหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งนักเรียนทุนฯ มีข้อได้เปรียบเรื่องภาษาอยู่แล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ารับราชการ เนื่องจากจะมีครูเกษียณอายุราชการจำนวนมาก จึงขอให้มีการวางแผนที่ดีเพื่อการมีงานทำที่มั่นคงในอนาคต   
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวขอบคุณสำนักงาน ก.พ. ที่ได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้นักเรียนทุนฯ ได้มีโอกาสเข้ารับราชการมากขึ้น โดยยกเว้นการสอบภาค ก. (นร 1004/ว10) นอกจากนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุนฯ ทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะกรณีมีนักเรียนทุน 1 คน ที่ศึกษาอยู่ในเขตภัยพิบัติแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปี 2559 ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย

japan odos2 26 12 2560

ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีจำนวน 135 คน (รุ่นที่ 3 จำนวน 116 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 19 คน) โดยมีนักเรียนรุ่นที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 114 คน ซึ่งศึกษาในสาขาต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น ในจำนวนนี้ได้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก จำนวน 2 คน

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 ธันวาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking