สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 40
(40th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM)
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
*************************************

SEAMEO HOM 7 12 2560

Assoc. Prof. Sophon Napathorn, M.D, Vice Minister for Education presided over the opening ceremony of the 40th  SEAMEO High Officials Meeting  at Montien Riverside Hotel, Bangkok, on November 29, 2017.

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

1. พิธีเปิดการประชุม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 40 ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ที่ได้จัดการประชุมสำคัญครั้งนี้ อ่านต่อ..

SEAMEO HOM1 7 12 2560.pdf

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 ธันวาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking