cork1 18 9 2560

 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (Third International Conference on Learning Cities) ภายใต้หัวข้อ “Global goals, Local actions: Toward lifelong learning for all in 2030” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ที่เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์การประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นการประชุมซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนและแนวปฏิบัติที่ดี เสริมสร้างความเป็นหุ่นส่วนความร่วมมือและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเมืองคู่แฝด (Twin Cities) โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างอนาคตของเมืองแห่งการเรียนการประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 3 นี้ จัดโดย องค์การยูเนสโก สภาเมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ร่วมกับสถาบันด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning) หรือ UIL และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการอภิปรายเกี่ยวกับเมืองแห่งการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ และการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น และแนะนำแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เมืองต่างๆ สามารถจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทั่วทุกภาคส่วน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัล UNESCO Learning City Award การประชุมเต็มคณะ การประชุมคู่ขนานภายใต้หัวข้อหลัก และการประชุมนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนมากกว่า 650 คน ประกอบไปด้วยเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก  (UNESCO GNLC) ประเทศสมาชิกซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเมืองที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย UNESCO GNLC ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ องค์การที่มิใช่รัฐบาล ภาคเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครซึ่งสนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย UNESCO GNLC ได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

cork2 18 9 2560

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 กันยายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking