ข่าวประชาสัมพันธ์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในพิธีปิดและการมอบรางวัลกิจกรรมการโต้วาทีสิทธิมนุษยชนเยาวชนอาเซียน
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
********************************************

asean 6 9 2560

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัล “การโต้วาทีสิทธิมนุษยชนเยาวชนอาเซียน” และ “การนำเสนอและโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในนามของรัฐบาลไทย ขอบคุณคณะผู้จัดงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่นี้ได้สำเร็จอย่างงดงาม โดยเชื่อว่ากิจกรรมโต้วาทีจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในด้านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตลอดจนฝึกฝนการทำกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งการพัฒนา mind set ให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ประชาคมอาเซียนแล้วยังสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้านอย่างยั่งยืนด้วย

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลให้กับเยาวชนอาเซียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศไทย จำนวน 4 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย

1.  รางวัลการโต้วาทีสิทธิมนุษยชนอาเซียน จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1.1 เยาวชนจากอินโดนีเซียในการโต้วาทีหัวข้อ ASEAN should NOT establish a Human Rights Court that can issue enforceable judgments
1.2 เยาวชนจากฟิลิปปินส์ในการโต้วาทีหัวข้อ Economic growth, and not human rights, must be the key goal of ASEAN development
1.3 เยาวชนจากประเทศไทยในการโต้วาทีหัวข้อ To promote women’s rights, a quota system to include equal proportion of women should become mandatory
1.4 เยาวชนจากสิงคโปร์ในการโต้วาทีหัวข้อ Citizens of ASEAN should have the right to work in all Member States
1.5 เยาวชนจากฟิลิปปินส์ในการโต้วาทีหัวข้อ Environmental damage should be treated as a Human Rights Violation
2.  รางวัลภาพยนต์สั้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 3 คน)
3.  รางวัล Best Team Presentation ในกิจกรรมการนำเสนอแบบกลุ่มระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ ASEAN & Human Rights in My (Our) Mind จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 6 คน)
4. รางวัล Best Speaker และ Second Best Speaker ในกิจกรรมโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ญัตติ (Motion) ได้แก่
  4.1 ญัตติที่ 1 To promote women’s rights, a quota system to include equal proportion of women should become mandatory ได้แก่
  Best Speaker    นางสาว นพเก้า เจริญพระธรรมดี
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  Second Best Speaker    นางสาว ญาณิสรา กอวัฒนา
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
  4.2 ญัตติที่ 2 Environmental damage should be treated as a Human Rights Violation ได้แก่
  Best Speaker    นางสาว ไปรยา วังปีติ
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
  Second Best Speaker    เด็กหญิง มะเคล่า คาแวน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของประเทศไทยในการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีประชาคมอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้กับคนไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนอาเซียน โดยประเทศไทยจะได้รายงานการจัดกิจกรรมนี้ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ที่มีกำหนดจัดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศไทย ต่อไป

asean1 6 9 2560

asean2 6 9 2560

*************************

ข่าวโดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพโดย สำนักงานรัฐมนตรี
8 กันยายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking