cuba 6 9 2560     เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (H.E.Mr. Héctor Conde Almeida) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) และผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมสนทนาด้วย

cuba1 6 9 2560

     ในการนี้ เอกอัครราชทูตคิวบาฯ กล่าวว่า ได้เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยปฏิบัติงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 5 ปี สำหรับสถานเอกอัครราชทูตคิวบาฯ เป็นประเทศเดียวในแถบทะเลแคริบเบียนที่เปิดดำเนินการในประเทศไทย และมีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมประเทศในอาเซียนด้วย ยกเว้นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ รัฐบาลคิวบาให้ความสำคัญต่อประเทศไทย เพราะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับอาเซียน พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาของคิวบาว่า คิวบาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับด้านการศึกษาคิวบามีอัตราผู้รู้หนังสือสูงที่สุด มีระบบการสอนที่ทำให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ภายในเวลา 1 ปี ซึ่งการรู้หนังสือของประชากรเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป รัฐบาลคิวบาได้จัดการศึกษาฟรีให้แก่ประชาชน ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับปริญญาเอก (ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล) นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความร่วมมืออื่น ๆ เช่น กีฬามวย ซึ่งคิวบาได้จัดส่งโค้ชมวยสากลมาช่วยฝึกสอนในประเทศไทย และเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2560 มีการจัดการแข่งขันชกมวยสากลระดับโลกที่กรุงฮาวานา ปรากฏว่ามีเพียงนักมวยไทยและนักมวยคิวบาที่ได้รับเหรียญทอง สำหรับในปี 2561 จะครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และรัฐบาลคิวบามีแผนที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์หลายกิจกรรม รวมทั้ง การจัดการประชุมนานาชาติด้านการศึกษา (University 2018) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 จึงขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนคิวบาในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งนอกจากการเข้าร่วมการประชุมแล้ว รัฐบาลคิวบาจะได้จัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมการพัฒนาการศึกษาของคิวบา ทั้งนี้ คิวบามีหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา 2 กระทรวง คือ Ministry of Education และ Ministry of Higher Education ซึ่งทั้งสองกระทรวงพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

cuba2 6 9 2560

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาแล้ว โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมกับบริษัท Siam Bioscience และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายากลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ (Bio-pharmaceuticals) จึงมีความยินดีต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือด้งกล่าว และพร้อมที่จะร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างกันมากขึ้น สำหรับการเชิญคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยือนคิวบานั้น ขอให้เอกอัครราชทูตคิวบาฯ มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการต่อไป และควรจะเชิญมหาวิทยาลัยของไทยเข้าร่วมการประชุมด้วย

******************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
7 กันยายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking