thai sing 23 8 2560

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวนงศิลินี โมสิกะ) เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย-สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม Regent สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมหารือด้วย
CSEP (Civil Service Enhanced Partnership) เป็นหนึ่งเสาหลักในกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Partnership-STEP) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับข้าราชการระดับสูงของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยใช้ช่องทางการหารือที่เป็นกันเองและลดขั้นตอนในการทำงานในระบบราชการ รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยอำนวยประโยชน์ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้ ความร่วมมือภายใต้ CSEP ประกอบด้วย 13 สาขา ได้แก่ (1) ยุติธรรมและศาล (2) การศึกษา (3) สวัสดิการสังคมและเยาวชน (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) ข้าราชการพลเรือน (6) สื่อมวลชน ศิลปะ และวัฒนธรรม (7) วิชาการ (8) การขนส่ง (9) สาธารณสุข (10) การต่างประเทศ (11) แรงงาน (12) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (13) สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ Ms. Cindy Khoo ตำแหน่ง Director of Planning Division ในการนี้ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ การเพิ่มจำนวนโรงเรียนเครือข่ายจาก 10 แห่งเป็น 15 แห่ง การแลกเปลี่ยนการเยือนของโรงเรียนเครือข่าย การจัดค่ายนักเรียนไทย-สิงคโปร์ การฝึกงานของข้าราชการ การฝึกอบรมระยะสั้นด้านผู้นำทางการศึกษา การศึกษาดูงานของครูและนักเรียน โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาของไทยร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก และโครงการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นต้น ส่วนโครงการที่จะดำเนินร่วมกันในปีต่อไป ได้แก่ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน การอบรมหลักสูตรความเป็นผู้นำ (Leadership) การพัฒนาหลักสูตร STEM ศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

thai sing1 23 8 2560

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 สิงหาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking