JENESYS 16 1 2017

นางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ “Japanese-Language Communication/Experience in Japanese Culture”) กลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
                      ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้กล่าวแสดงความยินดีที่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 23 คน และผู้ดูแลจำนวน 2 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ถึงแม้ว่าการเข้าร่วมโครงการจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็หวังว่านักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมที่ดีงามของคนญี่ปุ่น จากการเข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรม และการใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น จึงฝากให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้ใช้โอกาสนี้ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมารยาทอันดีงามของไทยกับชาวญี่ปุ่น พร้อมกับนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อไป นอกจากนี้ ได้กล่าวขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จ และได้อวยพรให้คณะผู้แทนเยาวชนไทยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เดินทางโดยสวัสดิภาพและประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการ
                       ทั้งนี้ นายชิโระ เทราชิม่า (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าว และได้กล่าวแสดงความยินดีและให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทางด้วย

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มกราคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking